Společnost Inveno s.r.o., se sídlem Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 , IČ: 27459811 tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

1.0. Identifikace správce osobních údajů.

1.1. Inveno s.r.o., se sídlem Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 , IČ: 27459811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 113914 (dále jen „správce “).

1.2. Kontaktní údaje správce Osobních údajů:

Inveno s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

e-mail: rene@inveno.cz

tel: +420 608041407

2.0. Správcem jsou zpracovávány následující údaje:

Společnost Inveno s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, v jakém je získala při uzavření smlouvy nebo v jejím průběhu. Standardní rozsah zpracovávaných osobních údajů je:

  • jméno, příjmení, titul;
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • číslo bankovního účtu;
  • adresa bydliště;
  • v případě podnikajících dále IČ, DIČ a místo podnikání.

3.0. Zákoný důvod zpracování osobních údajů.

3.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

4.0. Účel zpracování osobních údajů.

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5.0. Doba uložení osobních údajů.

5.1. Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavené smlouvy.

5.2. Případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

6.0. Další příjemci osobních údajů.

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na přepravě  a dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

6.2. Osobní údaje (e-mailové adresy) jsou za účelem vygenerování dotazníků předávány Heureka Shopping s.r.o. na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., který zákazníci udělují prostřednictvím obchodních podmínek při nákupu zboží na Devatero.cz

6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7.0. Poučení subjektu údajů.

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Žádná položka